قابض مثقاب كويك أكشن – MAB 100، MABasic 200، MABasic 400، AkkuMAB 3000، AutoMAB 350

مواصفات تقنية

قابض مثقاب كويك أكشن - MAB 100، MABasic 200، MABasic 400، AkkuMAB 3000، AutoMAB 350 / ZSI 113 & ZSI 116
Order No                                                 Description

ZSI 113 1/2" x 20 NF 1 - 13 مم

ZSI 116 1/2" x 20 NF 3 - 16 مم